COPYRIGHT

CNIP

Auteursrechtverklaring van CNIP bv

1. Inleiding en Definitie van Auteursrecht

Deze auteursrechtverklaring is van toepassing op alle content die door CNIP bv wordt gecreëerd en beheerd. Auteursrecht is een juridisch recht dat de maker van originele werken van literatuur, kunst, muziek, film, software en andere creatieve uitdrukkingen beschermt, waardoor zij controle hebben over het gebruik van hun werk.

2. Auteursrecht op Eigen Werk

 • Alle door CNIP bv gecreëerde en gepubliceerde content is auteursrechtelijk beschermd onder de Belgische Auteurswet en internationale auteursrechtwetten.
 • CNIP bv behoudt alle rechten op het materiaal dat in eigen beheer of door onderaannemers in opdracht van CNIP bv is gemaakt.
 • Ongeautoriseerd gebruik, kopiëren, wijzigen, verspreiden, of publiceren van enig materiaal van CNIP bv is verboden, tenzij anders overeengekomen in contractuele afspraken.

3. Gebruik van Materiaal van Klanten

 • CNIP bv kan materiaal verwerken dat door klanten wordt aangeleverd. Klanten zijn verantwoordelijk voor het waarborgen van de benodigde rechten op dit materiaal.
 • Klanten vrijwaren CNIP bv van claims of aansprakelijkheden die voortvloeien uit het gebruik van aangeleverd materiaal.
 • CNIP bv is niet aansprakelijk voor inbreuken op auteursrechten in materiaal dat door klanten wordt aangeleverd.

4. Licenties en Gebruiksrechten

 • CNIP bv kan licenties verstrekken voor het gebruik van haar materiaal onder specifieke voorwaarden, zoals vastgelegd in overeenkomsten.
 • Deze licenties bepalen de omvang van het gebruik, distributie en de duur van de rechten.

5. Inbreuk op Auteursrecht en Contact met SABAM

 • CNIP bv behoudt zich het recht voor om juridische stappen te ondernemen tegen inbreuken op haar auteursrechten.
 • Bij vermoeden van inbreuk op auteursrechtelijk beschermd werk van CNIP bv, neem contact op voor onderzoek.
 • Voor meer informatie over auteursrechten in België, verwijzen wij naar de website van de Belgische Auteursvereniging (SABAM) [SABAM website link].

6. Wijzigingen in de Auteursrechtverklaring

 • CNIP bv behoudt zich het recht voor om deze verklaring te wijzigen. Gebruikers dienen deze regelmatig te raadplegen voor updates.