Algemene voorwaarden

CNIP

 


Algemene voorwaarden van CNIP bv 

1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van CNIP bv, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

2. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • CNIP bv: CNIP, gevestigd te 9000 Gent, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 0478.506.146.

 • Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met CNIP bv een overeenkomst sluit.

 • Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen CNIP bv en een klant, waaronder begrepen de totstandkoming daarvan.

3. Aanbiedingen

Alle aanbiedingen van CNIP bv zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

4. Overeenkomst

Een overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de klant van een aanbieding van CNIP bv. Aanvaarding kan langs elektronische weg, schriftelijk of mondeling geschieden.

5. Prijzen

De prijzen van CNIP bv zijn exclusief btw en exclusief verzendkosten.

6. Levering

CNIP bv levert de producten of diensten binnen een termijn van 30 dagen na ontvangst van de bestelling. Bij vertraging wordt de klant zo spoedig mogelijk geïnformeerd.

7. Betaling

De klant dient de factuur van CNIP bv binnen 8 dagen na factuurdatum te voldoen. Bij niet-betaling binnen deze termijn is de klant in verzuim.

8. Annulering en Herziening van Diensten

 • Annuleringsbeleid: Klanten kunnen een verzoek indienen om een dienst te annuleren. Echter, gezien de aard van digitale marketingdiensten, zijn annuleringen onderhevig aan bepaalde voorwaarden:

  • Indien een project of dienst wordt geannuleerd voordat het werk is begonnen, kan CNIP bv een annuleringsvergoeding in rekening brengen om de voorbereidingskosten en gereserveerde middelen te dekken.
  • Voor projecten die al zijn gestart, is de klant verantwoordelijk voor het betalen van alle tot dan toe gemaakte kosten en werkzaamheden.
 • Herziening van diensten: Als een klant wijzigingen of herzieningen van de diensten wenst na aanvang van het project, zal CNIP bv redelijke inspanningen leveren om aan deze verzoeken te voldoen. Extra kosten kunnen van toepassing zijn voor significante wijzigingen of uitbreidingen van de projectomvang.

 • Communicatie over annulering of herziening: Alle verzoeken tot annulering of herziening moeten schriftelijk worden ingediend. CNIP bv zal binnen een redelijke termijn reageren met een overzicht van eventuele toepasselijke kosten en de impact op de projectplanning.

9. Garantie en Kwaliteitsverbintenis

 • Kwaliteitsverbintenis: CNIP bv verbindt zich ertoe om hoogwaardige digitale marketingdiensten te leveren in overeenstemming met de beste praktijken in de branche. Wij streven ernaar om aan de specifieke behoeften en verwachtingen van onze klanten te voldoen, zoals overeengekomen in de projectomschrijving of dienstovereenkomst.

 • Geen Garantie op Resultaten: Gezien de aard van digitale marketing, kan CNIP bv geen garanties bieden met betrekking tot specifieke resultaten of succes van de geleverde diensten. De effectiviteit van digitale marketingcampagnes kan worden beïnvloed door vele externe factoren, waaronder marktomstandigheden, concurrentie, en klantgedrag.

 • Inspanningsverplichting: CNIP bv hanteert een inspanningsverplichting en niet een resultaatsverplichting. Dit betekent dat wij ons inzetten om onze diensten uit te voeren naar beste vermogen en in overeenstemming met de professionele normen, maar dat succes niet gegarandeerd kan worden.

 • Feedback en Aanpassingen: Wij waarderen feedback van onze klanten en staan open voor het maken van redelijke aanpassingen aan onze strategieën en tactieken om de kans op succes te vergroten.

 • Beperking van Aansprakelijkheid: CNIP bv is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder gederfde winst, gemiste besparingen of schade als gevolg van verminderde goodwill, die voortvloeit uit of verband houdt met de diensten die door CNIP bv worden geleverd.

10. Aansprakelijkheid en Beperking van Aansprakelijkheid

 • Algemene Aansprakelijkheid: CNIP bv is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van overmacht, fouten in het werk, of andere omstandigheden buiten onze redelijke controle. Onder overmacht wordt verstaan iedere onvoorziene omstandigheid die CNIP bv niet kan voorzien of die CNIP bv niet kon verhelpen.

 • Beperking van Aansprakelijkheid: CNIP bv is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, waaronder maar niet beperkt tot gederfde winst, gemiste besparingen, schade als gevolg van verminderde goodwill, of enige andere vorm van indirecte schade die voortvloeit uit of verband houdt met de diensten die door CNIP bv worden geleverd.

 • Deadlines: Hoewel CNIP bv zich inspant om alle overeengekomen deadlines na te komen, zijn wij niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het niet halen van deze deadlines. Vertragingen kunnen optreden als gevolg van factoren buiten onze controle, waaronder maar niet beperkt tot technische problemen, vertragingen in de levering van materialen door derden, of onvoorziene complicaties.

 • Verantwoordelijkheid voor Onderaannemers: CNIP bv is niet verantwoordelijk voor fouten, nalatigheden of het niet nakomen van verplichtingen door onderaannemers of derde partijen die door CNIP bv zijn ingeschakeld. Wij streven ernaar om samen te werken met betrouwbare onderaannemers, maar de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor hun acties of nalatigheden ligt bij deze onderaannemers zelf.

 • Inspanningsverplichting: CNIP bv hanteert een inspanningsverplichting en niet een resultaatsverplichting. Dit betekent dat wij ons inzetten om onze diensten uit te voeren naar beste vermogen en in overeenstemming met de professionele normen, maar dat succes niet gegarandeerd kan worden.

 • Communicatie over Vertragingen: In het geval van een verwachte vertraging, zal CNIP bv de klant zo spoedig mogelijk informeren en samenwerken om een nieuwe realistische inspanningsdatum vast te stellen.

11. Geschillen

Alle geschillen tussen CNIP bv en de klant worden voorgelegd aan de rechtbank te Brugge.

12. Slotbepalingen

Op deze algemene voorwaarden is het Belgisch recht van toepassing.

13. Aanvullende Bepalingen

 • Wederzijdse Samenwerking: CNIP bv streeft naar het overtreffen van klantverwachtingen, maar vereist actieve samenwerking van de klant.

 • Vergoeding voor Diensten: Aanvullende verzoeken kunnen leiden tot extra kosten. Inactieve projecten kunnen herstartkosten met zich meebrengen.

 • Contractduur: CNIP bv biedt servicepakketten aan met automatische verlengingsoptie.

 • Betalingstermijnen: Betalingen dienen volgens het overeengekomen schema te worden voldaan. Te late betalingen kunnen leiden tot extra kosten.

 • Incassokosten: Bij niet-betaling zijn juridische kosten en rente voor rekening van de klant.

 • Annulering: Bij annulering door de klant zijn reeds gemaakte kosten voor rekening van de klant.

 • Vrijwaringen: CNIP bv verkrijgt de benodigde toestemmingen voor gebruik van materiaal. De klant garandeert dat aangeleverd materiaal vrij is van rechten van derden.

 • Geheimhouding: CNIP bv verbindt zich tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie.

 • Duur en Beëindiging: De overeenkomst heeft een minimale duur en kan worden beëindigd met inachtneming van de opzegtermijn.

Overdracht van Materialen:

Bij beëindiging van de overeenkomst zal CNIP bv alle materialen en eigendommen die toebehoren aan de klant en die in het bezit of onder controle van CNIP bv zijn, overdragen aan de klant. Deze overdracht is echter onderhevig aan de volgende voorwaarden:

 1. Geen Openstaande Schulden: De overdracht van materialen vindt alleen plaats als er geen openstaande schulden van de klant aan CNIP bv zijn. Alle openstaande facturen en betalingen moeten volledig voldaan zijn voordat enige overdracht plaatsvindt.

 2. Kosten voor Overdracht: Voor de overdracht van materialen kunnen administratieve en/of verwerkingskosten in rekening worden gebracht. Deze kosten zijn bedoeld om de tijd en middelen te dekken die nodig zijn voor het verzamelen, voorbereiden en overdragen van de materialen.

 3. Redelijke Termijn voor Overdracht: CNIP bv verbindt zich ertoe om de overdracht van materialen binnen een redelijke termijn na het voldoen van alle openstaande schulden en de ontvangst van de betaling voor de overdrachtskosten te voltooien. Een redelijke termijn wordt gedefinieerd als niet meer dan 30 dagen vanaf het moment van volledige betaling.

 4. Voorwaarden voor Overdracht: De klant dient een schriftelijk verzoek in te dienen voor de overdracht van materialen. CNIP bv zal vervolgens een overzicht verstrekken van de toepasselijke kosten en de verwachte tijdlijn voor de overdracht.